1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka akcyjna pod firmą GRANT z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zdrojowej 2b, 71-481 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429163, REGON 321207617, NIP 9552333253, nr telefonu 91 4540352 e-mail: biuro@grant.info.pl (dalej jako „Administrator”)

2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:

1. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskanie i utrzymanie klienta
2. sprzedaży produktów i usług
3. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
4. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach
5. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
6. archiwizacji

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie:

1. udzielona zgoda
2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

3. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane to podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

6. Administrator informuje o zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu) Twoich danych w zakresie informacji na temat wybieranych zajęć z oferty Administratora, wykorzystywanych kanałów komunikacji, częstotliwości korzystania z zajęć. Skutkiem tego profilowania będzie dostosowanie oferty marketingowej Administratora do Twoich potrzeb.

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.