Informacje o spółce

Wysokość kapitału zakładowego 500.000,00  zł wpłacony w całości.